DYPLOM 2020 NAUKA ZDALNA NAUKA ZDALNA Wystawa – Nowy Tomyśl Szkolna galeria zdjęć Najnowsze wyposażenie:) Nowa pracownia foto! "Nowiutka" sala gimnastyczna NOWE WYPOSAŻENIE ERASMUS+ NOWE WYPOSAŻENIE Komputery iMac ! DRUKARKA 3D "NOWA" SZKOŁA! Willa "Marjanówka"

projektowanie zabawek

Specjalność: formy użytkowe - wzornictwo, specjalizacja: projektowanie zabawek

Projektowanie zabawek - Jedna z dwóch specjalizacji nauczanych w naszej szkole, którą kandydat wybiera poprzez zaznaczenie jej we Wniosku o przyjęcie do szkoły. W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń poznaje sposób pracy z drewnem i tkaniną. Pracę dyplomową w klasie czwartej realizuje wybierając zabawkę z tkanin albo zabawkę z drewna.

 

 

 

 

 

 

 

  


zabawki z drewna

W świecie zabawek coraz częściej zwracają uwagę zabawki wykonane z naturalnego drewna, a poziom ich wytwarzania odzwierciedla poziom życia danego społeczeństwa. Wśród zgiełku kolorowych i wykonanych z różnych materiałów zabawek, zabawka drewniana przyciąga wzrok swoją naturalnością, budzi w człowieku potrzebę kontaktu z naturą nieskażoną, pierwotną. Prostota formy, łagodność linii, estetyka, przestrzeganie atestów zdrowotnych i w dużej mierze obróbka ręczna sprawiają, że zabawka drewniana spełnia oczekiwania najmłodszych. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie od początku swojej działalności prowadzi odrębną specjalizację pod nazwą "zabawka twarda". Od klasy I do IV projektowane i wykonywane są zabawki z tarcicy liściastej (brzoza, dąb, lipa, olcha). Podczas projektowania dużą wagę przykłada się do oszczędności formy i prostoty linii. Zabawki z drewna wymagają specyficznego kształcenia. Uczniowie młodszych klas poznają abecadło związane z obróbką drewna. Prace, które projektują i wykonują są proste. Nauka ta wyrabia manualne zdolności i pozwala na swobodne posługiwanie się narzędziami oraz zapoznanie z możliwościami technicznymi drewna. W klasach starszych pojawiają się tematy bardziej złożone, które wymagają obróbki ręcznej i mechanicznej. W klasie czwartej - maturalnej uczeń wykazuje całe swoje doświadczenie zdobyte w poprzednich latach. Praca dyplomowa zawiera wiele aspektów projektowych występujących we współczesnych tendencjach wzornictwa. Najczęściej spotykanym tematem są zabawki edukacyjne, które uczą myślenia logicznego w trakcie zabawy. Zabawki z drewna są ekologiczne i bardzo bezpieczne, emanuje z nich dużo "ciepła". Pomalowane w kolorach tęczy niosą radość. Waldemar Skurko 

 

 

 


 

 

 


zabawki z tkanin

Dzieciństwo to czas rozbudzania i kształtowania się wyobraźni, fantazji i pierwszych inspiracji twórczych. Dziecko bawiąc się nawiązuje kontakt z otoczeniem, kształtuje sprawność umysłową i manualną, wzbogaca życie emocjonalne, wyrabia samodzielność i wytrwałość w pokonywaniu trudności. Nie można zatem lekceważyć roli zabawki w rozwoju osobowości dziecka. Świat dorosłych, a szczególnie artyści projektanci, pedagodzy i psycholodzy, ponoszą odpowiedzialność za wykreowanie takich wzorów zabawek, które spełniałyby oczekiwania dzieci, a jednocześnie zaspokajałyby ich potrzeby zarówno w sferze poznawczej, emocjonalnej, jak i estetycznej. Nauczyciele i uczniowie nałęczowskiego PLSP pracują nad stworzeniem takiego właśnie modelu zabawki. Inspiracje i pomysły czerpiemy ze świata zwierząt, roślin, literatury dziecięcej, baśni czy telewizji. Oprócz miłych puszystych misiów, kotów czy piesków (przytulanek) powstają telewizyjne "Smurfy", "Muppety", lalki w modnych strojach czy piękne księżniczki z baśni "Tysiąca i jednej nocy", są także zabawki manipulacyjne typu klocki, układanki architektoniczne, zabawki kształtujące u dzieci umiejętności manualne i zdolność logicznego myślenia. Swoisty czar i magia nałęczowskich zabawek wynika z tego, iż nie są one wytworem masowej produkcji lecz zachowały indywidualny wyraz nadany im ręką projektanta i wykonawcy zarazem. Każda autorka (są to w większości dziewczęta) pozostawia w zaprojektowanej i wykonanej przez siebie zabawce cząstkę swej duszy i osobowości, co często sprawia, że jej praca upodabnia się do niej zewnętrznie. Maria Włodek, Elżbieta Sawicka-Machowska.

 

Specjalizacja: PROJEKTOWANIE ZABAWEK

Projektowanie zabawek to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy użytkowe – wzornictwo. Jest to dziedzina o wieloletniej tradycji, ściśle związana z kulturą człowieka, historią sztuki i wzornictwa oraz z rozwojem psychomotorycznym dziecka. Uczeń, poprzez ćwiczenia praktyczne i działania twórcze, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu historii zabawkarstwa, tradycji artystycznej, ergonomii i psychologii dziecka, projektowania i wykonywania zabawek. Wiedza, umiejętności i kompetencje, zdobyte w ramach tego przedmiotu, stanowią podstawę są podstawę do podjęcia pracy zawodowej oraz umożliwiają kształcenie się na poziomie akademickim.

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE

1.    Wiadomości z zakresu projektowania zabawek

Uczeń poznaje podstawowe pojęcia i terminy z dziedziny zabawkarstwa, rozumie ich znaczenie i wykorzystuje w projektowaniu i realizacji tradycyjnych lub współczesnych zabawek.

2.    Działania warsztatowe

Uczeń  w  sposób  twórczy  wykorzystuje  zdobytą  wiedzę  i  umiejętności  manualne w realizacji różnych form zabawkarskich.

3.    Interpretacja natury i kreacja w projektowaniu zabawek

Uczeń w swoich działaniach twórczych dokonuje analizy, interpretacji i syntezy różnych źródeł, kreatywnie transformuje pojęcia i idee na język plastyczny.

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1.    Wiadomości z zakresu projektowania zabawek

Uczeń:

        1)    zna i definiuje podstawowe kierunki historii zabawkarstwa, jego tradycji artystycznej i technologicznej;

2)    korzysta, selekcjonuje i krytycznie ocenia informacje z różnych źródeł;

3)    rozróżnia zabawki unikatowe i masowe;

4)    rozróżnia i definiuje terminy i pojęcia z zakresu projektowania zabawek;

5)    charakteryzuje zabawkę, określa jej funkcje, m.in. dydaktyczną, terapeutyczną oraz

przeznaczenie;

6)    rozróżnia główne środki wyrazu artystycznego w projektowaniu zabawek;

7)    opisuje podstawowe tendencje dotyczące: psychologii dziecka, w tym rolę zabawy w rozwoju dziecka, ergonomii, antropometrii, funkcjonalności i bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do kształtu, konstrukcji oraz użytych materiałów;

8)    rozróżnia sposoby obróbki materiałów użytych do wykonania zabawki, m.in. z drewna i tkanin, oraz możliwości techniczne stosowanych narzędzi, przyrządów, przyborów i maszyn;

9)    analizuje, weryfikuje i rozwija wiedzę z zakresu swojej specjalności.

2.    Działania warsztatowe

Uczeń:

1)    projektuje   i   wykonuje   zabawki,   świadomie   posługując   się   środkami   wyrazu

artystycznego;

2)    sprawnie  i  bezpiecznie  posługuje  się  warsztatem  technicznym  i  technologicznym

w procesie tworzenia zabawek;

3)    planuje kolejne etapy pracy – od projektu do realizacji;

4)    odczytuje i sporządza dokumentację projektową, realizacyjną i prezentacyjną;

5)    prezentuje i konfrontuje własne pomysły, poglądy i dokonania twórcze, posługując się

językiem plastycznym.

3.    Interpretacja natury i kreacja w projektowaniu zabawek

Uczeń:

        1)    dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz jakości technicznej dzieł, potrafi uzasadnić swoje opinie;

2)    twórczo wykorzystuje tradycje artystyczne w projektowaniu zabawki unikatowej;

3)    inspiruje  się  otaczającą  rzeczywistością  i  transformuje  swoje  wrażenia  na  środki

wyrazu artystycznego;

4)    tworzy koncepcje projektowe z wyobraźni.

 

Dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w naszej szkole od 1 września 2014 roku, obowiązuje podstawa programowa kształcenia artystycznego, której treść można pobrać TUTAJ

Dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w naszej szkole od 1 września 2016 roku, obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia artystycznego, której treść można pobrać TUTAJ   Zobacz treść rozpoprządzenia

Rozporządzenie Zobacz treść rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, którego treść można pobrać TUTAJ
EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW ARTYSTYCZNYCH NA KONIEC NAUKI W SZKOLE II STOPNIA