DYPLOM 2020 NAUKA ZDALNA NAUKA ZDALNA Wystawa – Nowy Tomyśl Szkolna galeria zdjęć Najnowsze wyposażenie:) Nowa pracownia foto! "Nowiutka" sala gimnastyczna NOWE WYPOSAŻENIE ERASMUS+ NOWE WYPOSAŻENIE Komputery iMac ! DRUKARKA 3D "NOWA" SZKOŁA! Willa "Marjanówka"

meblarstwo artystyczne

Specjalność: formy użytkowe - wzornictwo, specjalizacja: meblarstwo artystyczne

Meblarstwo artystyczne - jedna z dwóch specjalizacji nauczanych w naszej szkole, którą kandydat wybiera poprzez zaznaczenie jej we Wniosku o przyjęcie do szkoły. W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń poznaje techniki wykonywania sprzętów z drewna i wikliny. Pracę dyplomową w klasie czwartej realizuje wybierając mebel z drewna albo mebel z wikliny.

 

  

 

 

 

 

 

 

mebel z drewna
W tej specjalizacji, na grupowych zajęciach, uczniowie realizują prace, które spełniają użytkowe funkcje mebla, oraz zawierają, w swej strukturze i szacie wizualnej - znamiona wyrobu artystycznego. Skala udziału tych składników, jak również stopień złożoności wykonywanego zadania wzrastają proporcjonalnie, wraz z przechodzeniem grup do wyższych klas. Uczniowie poznają stopniowo przydatność, sposoby użycia narzędzi i maszyn, opanowując niezbędny zakres wiadomości i manualnych umiejętności do wykonania własnych prac w drewnie. Obróbka, ten stolarski "fechtunek", każdorazowo poprzedzany jest poszukiwaniem pomysłu do realizacji - poprzez projektowanie szkicowe (w skali 1:10, 1:5) i wykonawcze (w skali 1:1). 
Piotr Kubisiak

 


 

 

 

 

 

 

 
plecionkarstwo

Sztuka plecionkarstwa wiklinowego jest modelowym przykładem starej prawdy, że tylko wytrwała praca, pokorna miłość do przyrody, jej wytworów - wspierane przez talent i wyobraźnię, wiodą ku doskonałości. Doskonałości prawdziwej, gdzie każde dzieło od początku do końca jest wykładnikiem ścisłego związku pomiędzy człowiekiem a naturą. Wiklina - od naturalności materiału do funkcjonalności - po nadaniu jej określonej formy - to autonomiczny świat grafiki przestrzennej - pełnej zharmonizowania miękkich linii, łuków, wypukłości tworzących swoistą fakturę rytmów. Wyroby wikliniarskie urozmaicają nasze wnętrza, usuwają monotonię wprowadzając ciepły niemal terapeutyczny klimat. Inspiracje, pomysły oraz ich realizacje w naszej szkole są zawsze poprzedzone bezpośrednią formą wypowiedzi jaką jest rysunek - projekt. W oparciu o bazę informacji dotyczących właściwości technologicznych materiału, funkcji oraz walorów estetycznych wyrobu powstaje niepowtarzalna rzecz - rękodzieło. W nim bowiem łączą się oryginalny pomysł i zdolności manualne. Każda szkolna wystawa śródsemestralna czy końcoworoczna jest swoistym przeglądem indywidualności, unikalną galerią nieszablonowych, nieseryjnych wzorów, tak różnych jak różni są uczniowie. W różnorodność a zarazem niepowtarzalność przyrody wpisana jest wiklina - materiał chyba najbardziej oddający harmonię świata natury. Zbigniew Cieniuch.


Specjalizacja: MEBLARSTWO ARTYSTYCZNE

Meblarstwo artystyczne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy użytkowe – wzornictwo. Jego specyfikę stanowi wzajemna zależność funkcji, konstrukcji i formy plastycznej. Uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną, praktyczną i technologiczną w zakresie projektowania i wykonywania mebli i małych form użytkowych. Nabywa umiejętności budowy formy posiadającej cechy użytkowe oraz indywidualne cechy plastyczne w zakresie ogólnej struktury, kompozycji, detalu, dekoracji i kolorystyki. Wiedza i umiejętności praktyczne, zdobyte w ramach przedmiotu meblarstwo artystyczne, stanowią podstawę do kształcenia się na poziomie akademickim oraz do twórczej działalności zawodowej.

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE

1.    Wiadomości z dziedziny meblarstwa artystycznego

Uczeń:

        1)    poznaje  podstawowe  pojęcia  i  terminy  plastyczne  z  zakresu  meblarstwa  oraz najważniejsze style;

2)   rozumie ich znaczenie i  stosuje je w projektowaniu  i  realizacji  tradycyjnych  lub współczesnych form meblarskich.

2.    Działania warsztatowe i twórcze

Uczeń  w  sposób  twórczy  wykorzystuje  zdobytą  wiedzę  i  umiejętności  manualne w realizacji różnych form meblarskich.

3.    Percepcja sztuki i działania  kreatywne

Uczeń  w  swoich  działaniach  twórczych  dokonuje  analizy,  syntezy  oraz  interpretacji różnych źródeł, kreatywnie transformując pojęcia i idee na język plastyczny.

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1.    Wiadomości z dziedziny meblarstwa artystycznego

Uczeń:

1) rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu meblarstwa;

2) korzysta, selekcjonuje i krytycznie ocenia informacje z różnych źródeł;

3) wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu historii meblarstwa;

4)    zna teoretyczne   podstawy   projektowania,   rysunku   technicznego, zawodowego i technologii meblarstwa;

5)    określa i charakteryzuje  różne  sposoby obróbki materiałów oraz podstawowe połączenia, konstrukcje (szkieletowe i skrzyniowe).

2.    Działania warsztatowe i twórcze

Uczeń:

1)   wykorzystuje  zarówno  tradycje  artystyczne  i  technologiczne,  jak  też  nowoczesne

metody w projektowaniu i wykonywaniu mebli i innych form użytkowych;

2)    odczytuje i sporządza dokumentację projektową i realizacyjną;

3)    planuje kolejne etapy pracy – od projektu do realizacji;

4)    sprawnie  i  bezpiecznie  posługuje  się  warsztatem  technicznym  i  technologicznym

w meblarstwie, wykorzystuje podstawowe narzędzia, urządzenia i maszyny stolarskie;

5)    projektuje i wykonuje różne formy meblarskie w oparciu o zasady funkcji, konstrukcji,

formy plastycznej i ergonomii;

6)    profesjonalnie  dokumentuje  swoje  dokonania,  wykorzystując  techniki  tradycyjne i nowoczesną technologię;

7)    prezentuje i konfrontuje własne pomysły, poglądy i dokonania twórcze, posługując się właściwym językiem plastycznym.

3.    Kreacja w zakresie meblarstwa artystycznego

Uczeń:

        1)    dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz jakości technicznej dzieł, potrafi uzasadnić swoją opinię;

2)    kreatywnie rozwiązuje problemy zawodowe;

3)    dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji wykonywanej pracy.

 

Dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w naszej szkole od 1 września 2014 roku, obowiązuje podstawa programowa kształcenia artystycznego, której treść można pobrać TUTAJ

Dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w naszej szkole od 1 września 2016 roku, obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia artystycznego, której treść można pobrać TUTAJ   Zobacz treść rozpoprządzenia

Rozporządzenie Zobacz treść rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, którego treść można pobrać TUTAJ
EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW ARTYSTYCZNYCH NA KONIEC NAUKI W SZKOLE II STOPNIA