DYPLOM 2020 NAUKA ZDALNA NAUKA ZDALNA Wystawa – Nowy Tomyśl Szkolna galeria zdjęć Najnowsze wyposażenie:) Nowa pracownia foto! "Nowiutka" sala gimnastyczna NOWE WYPOSAŻENIE ERASMUS+ NOWE WYPOSAŻENIE Komputery iMac ! DRUKARKA 3D "NOWA" SZKOŁA! Willa "Marjanówka"

pięć lat nauki - absolwenci szkoły podstawowej

Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych

 

 

 

 

 

 


 


Terminy składania dokumentów


Informujemy, że dnia 26 maja 2020 r. ukazała się informacja dotycząca rekrutacji do szkół artystycznych wydana przez Centrum Edukacji Artystycznej dnia 25 maja 2020 r.
Ogłoszenie terminu nastąpiło na podstawie § 11ba rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.493 z póżn.zm) i zostało dokonane na stronie MKIDN pod następującym adresem:
http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/komunikat-ws.-rekrutacji-do-szkol-art-3231.php

W związku z powyższym przedłuża się termin przyjmowania dokumentów dla kandydatów 
do kl. I PLSP im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie do dnia 
22 czerwca 2020 r. (poniedziałek), do godziny 15:00.

Egzamin wstępny odbędzie się 27 czerwca 2020 r. (sobota)  od godz. 10:30 w zmienionej formie.
Nie będzie obejmował części ustnej. 
Kandydat do szkoły przystąpi do egzaminu z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.


W przypadku braku możliwości dostarczenia razem z wymaganymi dokumentami zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie Art. 142, ust. 2 lub 3 Ustawy Prawo oświatowe proszę o dołączenie do dokumentów własnoręcznie podpisanej informacji, kierowanej do dyrektora szkoły, o przyczynie niedotrzymania terminu.

Jednocześnie informuję, że dokumenty rekrutacyjne w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego należy przesłać w postaci skanu drogą elektroniczną na adres rekrutacja@lpnaleczow.com lub pocztą tradycyjną.

O ewentualnych zmianach związanych z terminami rekrutacji będą Państwo informowani na bieżąco po ukazaniu się nowych komunikatów Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć w szkołach.

W przypadku pytań, bardzo proszę o kontakt mailowy (rekrutacja@lpnaleczow.com) lub telefoniczny (81 501 45 54 - poniedziałek, środa, piątek).

Dziękujemy za wyrozumiałość.

 


AKTY PRAWNE


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r. poz. 686)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1247)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej  kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r., poz. 467)

 

 

 

 

 

 

 

 


Podstawa programowa         |          Statut Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych


 

 

 

PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W NAŁĘCZOWIE – PIĘKNA SZKOŁA ŻYCIA ...

 

 

Szanowny Rodzicu, w najbliższym czasie Ciebie i Twoją córkę lub syna czeka ważna decyzja dotycząca wyboru nowej szkoły. W gąszczu ofert różnych placówek edukacyjnych łatwo się zgubić i odnieść wrażenie, że są one do siebie bardzo podobne. Może więc warto poszukać szkoły innej niż wszystkie? Poświęć, proszę, odrobinę czasu i zastanów się co by było, gdyby Twoje dziecko podjęło naukę w szkole plastycznej...

Jeżeli chciałbyś zapewnić swojemu dziecku nie tylko gruntowną wiedzę ogólną na poziomie szkoły ogólnokształcącej, ale również zadbać o jego artystyczny rozwój, szukasz bezpiecznego miejsca w szkole, w której wszyscy się znają, to szkoła plastyczna jest właściwym wyborem.

Zadaniem szkoły jest przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej, pracy w przemyśle artystycznym oraz przygotowanie na wyższe studia. Nauka w naszej szkole trwa 5 lat. Na zakończenie cyklu kształcenia uczniowie zdają egzamin dyplomowy i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Nauka przebiega w trzech kierunkach: ogólnokształcącym, artystycznym i zawodowym. Specjalność szkoły to formy użytkowe-wzornictwo, a do wyboru dwie specjalizacje: meblarstwo artystyczne lub projektowanie zabawek.

Uczymy podstaw obsługi programu SOLIDWORKS, jako narzędzia do projektowania o bardzo szerokich możliwościach, niezbędnego dla współczesnego projektanta. W trakcie trwania nauki tego programu uczeń może uzyskać certyfikat potwierdzający poziom jego umiejetności. Nasi uczniowie zapoznawani są również z obsługą najnowocześniejszych programów firmy ADOBE.

 W szkole plastycznej Twoje dziecko otrzyma:

 • przygotowanie do egzaminu dyplomowego;
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego;
 • duży zasób wiedzy z obszaru kultury i sztuki;
 • możliwość rozwijania wartościowych zainteresowań;
 • indywidualne podejście i uwagę - tutaj nie ma anonimowych uczniów;
 • szansę rozwijania talentu plastycznego pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
 • możliwość rozwijania swojego potencjału plastycznego w warunkach akceptacji, szacunku, otwartości i życzliwości;
 • ​szansę wyjazdów zagranicznych.
   

 

​​​Nawet jeśli Twoje dziecko nie wiąże swojej przyszłości zawodowej ze światem sztuki, ta oferta jest również dla niego, ponieważ:

 • kształcenie plastyczne rozwija kreatywne myślenie - kształtuje zdolność do poszukiwania nowych, nieszablonowych pomysłów rozwiązań;
 • wpływa na procesy poznawcze - myślenie, pamięć i koncentrację uwagi;
 • rozwija percepcję wzrokową - wyostrza wrażliwość na różnorodne elementy otaczającego świata;
 • wzmaga motywację - twórczość plastyczna łączy się z wykonywaniem czynności, które wywołują radość, podekscytowanie oraz potrzebę osiągnięć;
 • wzbogaca wyobraźnię - dzięki realizowaniu nowatorskich pomysłów;
 • rozwija zdolności manualne - poprzez malowanie, rysowanie, rzeźbienie w glinie i drewnie, tkanie, wykonywanie trójwymiarowych projektów i wiele innych podejmowanych aktywności;
 • działa terapeutycznie - ponieważ pozwala na ekspresję emocji i pozwala  na konfrontowanie się ze swoimi uczuciami;
 • rozwija osobowość - wymaga stałej pracy nad sobą: systematyczności, dobrej organizacji czasu, a także pozwala uczyć się radzenia sobie ze stresem i frustracją;
 • kształtuje wrażliwych odbiorców sztuki i rozwija poczucie estetyki wizualnej.
   


Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym w naszej szkole:

 • historia sztuki i język angielski

 

Możesz również wybrać jeden z dwóch języków obcych nauczanych na poziomie podstawowym:

 • język hiszpański lub ​język niemiecki

 

Szkoła posiada internat, który jest częścią budynku szkoły.

 

Dni otwarte szkoły trwają cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 z wyjątkiem dni świątecznych.
Prosimy o wcześniejsze ustalenie daty z sekretariatem szkoły; tel. 81 501 45 54

 UWAGA! 
W naborze do naszej szkoły nie ma systemu rekrutacji elektronicznej.

 


REKRUTACJA – Na podstawie Rozdziału IX Statutu szkoły, Szczegółowe kryteria rekrutacji uczniów.

 


Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej – pobierz
Wniosek kandydata o przyjęcie do internatu można pobrać  pobierz
Klauzula RODO  pobierz
 

Oświadczenie – interwencja służb medycznych – pobierz
Wniosek wyboru zajęć z religii lub etyki – pobierz
Ulotka rekrutacyjna – pobierz

 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA CEA
w sprawie wyskości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi.
Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem. – pobierz
 
 


§ 41


1. Warunkiem ubiegania się kandydata przyjęcie do klasy pierwszej jest nieprzekroczenie 17 roku życia, ukończenie szkoły podstawowej, a także złożenie wymaganych w procesie rekrutacyjnym dokumentów.
2. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.
3. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza jest nieprzekroczenie 18 roku życia, ukończenie pierwszej klasy szkoły średniej oraz złożenie wymaganych w procesie rekrutacyjnym dokumentów.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, MKiDN może wyrazić zgodę na przyjęcie do szkoły kandydata przekraczającego limity wiekowe określone
w ust. 3.

 § 42


Etapy postępowania rekrutacyjnego.

 

1. I. ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1) Kandydaci w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2020 r. (sobota) do godz. 1200, składają w sekretariacie szkoły osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: rekrutacja@lpnaleczow.com następujące dokumenty:
a) wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej;
b) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie Art. 142, ust. 2 lub 3 Ustawy Prawo oświatowe;
c) zaświadczenie o uczęszczaniu do ostatniej klasy szkoły podstawowej;
d) wniosek o przyjęcie do internatu (jeśli Kandydat chce z niego korzystać).
2) kandydaci spoza Unii Europejskiej składają dokumenty wymienione w Rozdziale VII Ustawy Prawo Oświatowe oraz do dnia 15 sierpnia dokument zwalniający kandydata/ucznia z opłaty za naukę wydany przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie na podstawie Zarządzenia Nr 6/2020 lub do dnia rozpoczęcia nauki dowód wpłaty za naukę;
3) dodatkowo w przypadku wystąpienia niżej wymienionych sytuacji życiowych należy przedłożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o wielodzietności (troje i więcej dzieci) rodziny kandydata, składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
c) orzeczenie o niepełnosprawności;
d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;
f) wyrok sądu w oparciu o Art. 110 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego o zawieszeniu wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka w sytuacji przemijajacej przeszkody.
4) wyżej wymienione dokumenty, mogą być składane także w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Rodzica/Opiekuna prawnego kandydata.

2. II. ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1) analiza formalna złożonych dokumentów przez kandydata;
2) opublikowanie na stronie internetowej szkoły listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego.

3. III. ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1) egzamin wstępny:
a) egzamin wstępny odbywa się w okresie od 4 maja do 30 czerwca,
b) datę egzaminu określa dyrektor szkoły,
c) w celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego,
d) egzamin wstępny przeprowadza się wyłącznie z przedmiotów artystycznych i obejmuje:

- egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej (rzeźby),

- egzamin ustny z zakresu podstawy programowej przedmiotu plastyka w szkole podstawowej

e) tematy egzaminu wstępnego określa komisja,
f) tematy egzaminów są objęte zasadą ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem,
g) czas trwania każdego egzaminu wynosi 90 minut, przerwy pomiędzy kolejnymi egzaminami wynoszą 15 minut i jedna długa przerwa na posiłek wynosząca 60 minut,
h) z przebiegu egzaminu wstępnego sporządza się dokumentację zawierającą listę kandydatów oraz uzyskane przez nich oceny i punktację,
i) dokumentację egzaminu wstępnego przechowuje się w szkole zgodnie z zasadami o archiwizacji, a prace egzaminacyjne z danego roku do końca września.

2) oceny egzaminacyjne ustalane są wg następującej skali:
a) egzamin ustny:

ocena i ilość punktów

- niedostateczny 0
- dopuszczający 2
- dostateczny 3
- dobry 4
- bardzo dobry 5
- celujący 6

b) egzamin praktyczny /ocena za każdy sprawdzian/

ocena i ilość punktów

- niedostateczny 0
- dopuszczający 1
- dostateczny - 2
- dostateczny 3
- dostateczny+ 4
- dobry- 5
- dobry 6
- dobry+ 7
- bardzo dobry- 8
- bardzo dobry 9
- celujący 10

3) ostateczną ocenę /sumę punktów/ ustala komisja po zsumowaniu punktów ze wszystkich egzaminów; kandydat zdał egzamin, jeśli z egzaminu praktycznego uzyskał co najmniej 12 punktów i z egzaminu ustnego uzyskał co najmniej ocenę dopuszczającą;
4) wpływ na przyjęcie do szkoły, oprócz wyniku egzaminu wstępnego, mogą mieć:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b) inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
5) decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego, można ustalić minimalną ilość punktów z egzaminów zewnętrznych;
6) decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie przeprowadzonych praktycznych egzaminów
wstępnych oraz na podstawie przedstawionego przez kandydata świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał;
7) dyrektor na stronie internetowej publikuje listę uczniów, którzy zdali egzamin wstępny w pierwszym dniu roboczym od momentu zakończenia prac komisji rekrutacyjnej.

4. IV. ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1) do końca pierwszego tygodnia lipca kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny składają osobiście lub pocztą tradycyjną następujące dokumenty:
    a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    b) wyniki z egzaminu ósmoklasisty,
    c) dwie podpisane fotografie,
    d) kartę zdrowia,
2) na druku szkolnym zgodę Rodziców/Opiekunów prawnych na interwencję służb medycznych;
3) na druku szkolnym zgodę Rodziców/Opiekunów prawnych na multimedialną publikację wizerunku uczniów i ich prac;
4) dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni roboczych po dniu wyznaczonym na ostateczne dostarczenie dokumentacji.
5) Dodatkowy egzamin wstępny odbywa się w przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc.

 § 43


Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące:
1. informowanie przez cały rok o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia;
2. organizowanie w okresie od marca do czerwca bezpłatnych konsultacji zgodnie z harmonogramem.

 § 44


1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany szkoły.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego po uprzednim zdaniu egzaminu wstępnego.
3. Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!