DYPLOM 2020 NAUKA ZDALNA NAUKA ZDALNA Wystawa – Nowy Tomyśl Szkolna galeria zdjęć Najnowsze wyposażenie:) Nowa pracownia foto! "Nowiutka" sala gimnastyczna NOWE WYPOSAŻENIE ERASMUS+ NOWE WYPOSAŻENIE Komputery iMac ! DRUKARKA 3D "NOWA" SZKOŁA! Willa "Marjanówka"

egzamin wstępny

 

 

 

Informacja

 

Egzamin wstępny
do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie
w roku 2020

 

 

UWAGA!

Zmiany w egzaminie wstępnym

 Egzamin wstępny odbędzie się
27 czerwca 2020 r. (sobota) 
od godz. 10:30 w zmienionej formie.


Nie będzie obejmował części ustnej.


Kandydat do szkoły przystąpi do egzaminu
z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.


W związku z rozporządzeniem MEN z  dn. 14 maja 2020 r. zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych
uległy ograniczeniom i odbędą się wyłącznie w  części praktycznej. Egzamin w zmienionej formie będzie obejmował:


rysunek światłocieniowy  – martwa natura – ołówek

malarstwo – martwa natura – farby wodne do wyboru przez ucznia (plakatówka, akwarela, tempera, akryl)

rzeźba – kompozycja z papieru (nożyczki, klej, linijka)


Rezygnuje się z części ustnej egzaminu z historii sztuki oraz rzeźby w glinie.

Zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w komunikacie MKIDN,
zakres i czas trwania egzaminu wstępnego zostaje ograniczony do niezbędnego minimum.

 


Zmieniony harmonogram przebiegu egzaminu:

10.00 – 10.30 – wejścia do sal kandydatów

10.30 – 11.30 – egzamin z rysunku

11.45 – 12.45 – egzamin z malarstwa

13.00– 14.00 – egzamin z rzeźby


 

Na egzamin należy zabrać ze sobą niżej wymienione przybory i materiały:

Zestaw pędzli (min. 3 sztuki)
Miękkie ołówki (2b-6b)
Gumkę do wycierania
Farby wodne (plakatówki, tempery, akryle, akwarele, do wyboru przez kandydata)
Nożyczki, klej, linijka 30 cm

Kandydaci mają zapewniony papier, palety malarskie
oraz wodę w pojemniku do rozcieńczania farb.

Ogłoszenie wyników egzaminu na stronie internetowej szkoły
w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa
w sytuacji epidemiologicznej zostaną określone na podstawie wytycznych MZ oraz GIS 
i podane do wiadomości nie później niż  w dzień poprzedzający egzamin.

 


 

Ogólne zasady bezpieczeństwa – egzamin wstępny 2020 (stan: 02.06.2020)

 

Kandydaci wchodzą do szkoły wejściem od strony ulicy Polnej (wejście od strony internatu szkolnego).
Ze względu na remont ul. Polnej dojazd do szkoły możliwy jest od ul. Lipowej.

 

Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m)
oraz mają zakryte usta i nos.

Na egzamin wstępny  może przyjść wyłącznie osoba zdrowa,
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający  nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych.

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem do budynku szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów, farb, ołówków, gumki, kleju, itp.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych osób.

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty
w przerwach między poszczególnymi egzaminami,
w strefach wyznaczonych, tzw. strefach relaksu.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa,
powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły ze stosownym wyprzedzeniem
nie później niż 24.06.2020.

Zdający egzamin przestrzegają wszystkich obowiązujących
w dniu egzaminu zasad bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną kandydatom
i ich rodzicom/opiekunom prawnym przedstawione nie później
niż w przeddzień egzaminu.

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z sekretariatem szkoły.
Serdecznie zapraszamy również na konsultacje rysunkowo-malarskie online
https://lpnaleczow.com/rekrutacja/konsultacje